Институтът по Невробиология при Българска Академия на Науките е основат през 1947 г. като институт по експериментална медицина. ИНБ е един от най-старите институти при Българска академия на науките, основан от акад. Димитър Ораховац през 1947 г. като Институт по Експериментална медицина с предмет на дейност провеждане на фундаментални изследвания в три направления на медицинските науки: физиология, фармакология и биохимия. В последствие през 1960 г. Институтът по Експериментална медицина е трансформиран в Институт по физиология. През 1995 г. към Института са присъединени и части от бившия Институт за изучаване на мозъка при БАН. През 2006 г. въз основа на вътрешноинститутска експертна оценка е преобразуван в Институт по невробиология, а през 2013 г. с решение на ОС на БАН, към ИНБ е присъединена Експериментална и развъдна база за опитни животни „ЕРБОЖ” – гр. Сливница. Базата е единствена по рода си за цялата страна и е основен източник на експериментални животни за институтите на БАН, преобладаващо от направление „Биомедицина и качество на живот”, а така също и за медицински, фармацевтични и други организации.
ИНБ има дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни изследвания в областта на невронауките. През 2009 г. при Международен одит на БАН, проведен от експерти на Европейската научна фондация и Европейската федерация на академиите на науките (ALLEA), ИНБ беше високо оценен в трите направления на своята дейност- високи наукометрични показатели, провеждане на социално значими изследвания и перспектива за развитие, като беше класиран на второ място между институтите на БАН развиващи дейност в медико-биологични направления, а през 2016 г. беше класиран на трето място в доклада на Експертната комисия към МОН за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища в България в областта Биологични науки и биотехнологии.

Контакти
Как да стигнете до ИНБ

Институтът по невробиология се намира
в Научен комплекс на БАН - IV-ти км, кв. "Гео Милев", София.

Спирки на градския транспорт в близост:
автобусни линии 84, 184, 280, 305;
тролеи 3, 4, 5, 11