Научна тематика

Състав Методи Проекти Публикации

Зрението е най-мощната система за преработка на сетивна информация. Значителна част от висшите структури на мозъка са ангажирани със зрителната преработка на сигнали, които постъпват по зрителен път. Особено важни са процесите на зрително разпознаване на изображения и на възприятие на пространство и движение. В научно-изследователските звена на направление "Сензорна невробиология" се изучава зрителната система на човека: изследва се зрителната преработка на информацията за цвят, получавана от късо-вълновите колбички в човешката ретина; проучват се процесите на кодиране на зрителна информация, свързана с пространствената структура на изображенията и времевата динамика на преработка на зрителните сигнали; изучава се зрителното възприятие на движение и на промените на скоростта и посоката му; изследва се възприятие на тримерност на обекти, на тяхната форма и взаимно разположение в дълбочина както в статични, така и в динамични условия. Научната дейност включва изучаването на мозъчните механизми, участващи в преработката на зрителна информация и взаимодействието й с други когнитивни процеси чрез психофизични и електрофизиологични методи; зрително- двигателна регулация и обучение посредством анализ на мозъчна активност в норма при различни възрастови групи и патологични отклонения в преработката на зрителна информация на пациенти с глаукома и диабет както и при неврологични заболявания в процеса на развитие и стареене.


Научна тематика

Състав

Методи Проекти Публикации

 • Доц. д-р Надежда Бочева - ръководител
 • Доц. д-р Милена Михайлова
 • Доц. д-р Юлиана Душанова
 • Гл. ас. д-р Биляна Генова
 • Гл. ас. д-р Калина Рачева
 • Гл. ас. д-р Мирослава Стефанова
 • Гл. ас. д-р Цветалин Тотев
 • ас. Симеон Стефанов
 • биолог Иван Христов
 • физик Тихомир Тасков
 • техн. изпълнител Симеон Георгиев
 • техн. изпълнител Снежана НедялковаНаучна тематика Състав

Методи

Проекти Публикации

 • Измерване на контрастна чувствителност с периодични (синусоидални или комплексни решетки) и непериодични стимули
 • Време на реакция
 • Зрително предизвикани потенциали
 • Слухово предизвикани потенциали
 • Процедура, използваща взаимовръзката между скоростта и точността на изпълнението
 • Техника на класификационните изображения
 • Прагов метод на Стайлс
 • Психофизични методи
 • Метод на еквивалентния шум
 • Обединяване на зрителни сведения
 • Реакционно време
 • Регистрация на очни движения
 • МоделиранеНаучна тематика Състав Методи

Проекти

Публикации

 • “Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“. № ДН15/6 от 11.12.2017; Финансиране: Фонд „Научни изследвания“, 120000.00 лв.
 • Психофизични и електрофизиологични подходи в търсенето на зрителни дефицити при пациенти с хипотиреоидизъм"; ДФНИ - ДН13/11 от 19.12.2017 г., Финансиране: Фонд „Научни изследвания“, 120000.00 лв.
 • Психофизични и електрофизиологични подходи в търсенето на нови доказателства за съществуването на отделен S-OFF път в зрителната система на човек. Изследвания върху здрави доброволции и пациенти с глаукома", Национален Фонд "Научни изследвания", Конкурс "Млади учени", 2011-2013
 • Статична и динамична организация на моторната кора " Съвместен проект с Brown University, Providence, RI, USA. 2008-2013
 • Влияние на възрастта върху ЕЕГ събитийно-свързаните осцилации свързани със сетивните и сетивно-двигателни функции" Университет в Фрайбург, Германия 2011-2013
 • Изследване и моделиране на процеса на обработка на зрителна информация при нормално стареене", финансиран от ФНИ, 2009-2011 Договор № ДО02-240/18.12.2008;
 • Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот" (SEACW), финансиран от ЕК, програма "Конкурентноспособност и иновации", подпрограма "ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване";Научна тематика Състав Методи Проекти

Публикации

  ПЕРИОД (2019-2021)

 • Bocheva, N., Stefanova, M., Genova, B., Stefanov, S.. Contextual modulation induced by contrast and speed on direction perception. Canadian Journal of Experimental Psychology, 73(4), American Psychological Association Inc., 2019, ISSN:1196-1961, 265-279. SJR (Scopus):1.04, JCR-IF (Web of Science):1.383 Q1 (Scopus)

 • Mihaylova M. S., Zlatkova M., Bocheva N., Longhurst R.. Visual Deficits and Reading Failure. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 21, 3, 2019, ISSN:e-ISSN: 2278-0661,p-ISSN: 2278-8727, DOI:10.9790/0661-2103040112, 01-12 Международно академично издателство

 • Racheva, K., Totev, T., Natchev, E., Bocheva, N., Beirne, R., Zlatkova, M.. Color discrimination assessment in patients with hypothyroidism using the Farnsworth-Munsell 100 hue test. Journal of the Optical Society of America A, 37, 4, Optical Society of America, 2019, ISSN:1084-7529, DOI:https://doi.org/10.1364/JOSAA.382390, SJR (Scopus):0.686, JCR-IF (Web of Science):1.861 Q1 (Web of Science)

 • Racheva, K., Zlatkova, M., Totev, T., Natchev, E., Hristov, I., Mihaylova, M. S., Anderson, R. S.. Case Report: Changes in Spatial Summation for Chromatic Stimuli in a Patient with Hypothyroidism Due to Autoimmune Thyroiditis Before and After Treatment with Levothyroxine. International Research Journal of Pharmacy and Medical Sciences, 2, 5, 2019, ISSN:2581-3277, DOI:10.5281/zenodo.3408041, 45-49

 • Totev, T., Racheva, K., Anderson, R. S.. Simple and Inexpensive Design for a Colour Vision Test Cabinet. International Journal of Scientific Engineering and Science, 3, 10, 2019, ISSN:2456-7361, DOI:10.5281/zenodo.3534042, 31-34

 • Kalonkina, A., Lalova, J, Dushanova, J.. Computer programs for work at home for children with developmental dyslexia. Parents-Speech Language Therapists Collaboration, Logopedic Centre "Romel" PH, 2019, ISBN:978-954-9458-27-5, 67-77 Национално неакадемично издателство

 • Koprinkova-Hristova, P., Bocheva, N., Nedelcheva, S., Stefanova, M.. Spike Timing Neural Model of Motion Perception and Decision Making. Frontiers in Computational Neuroscience, 13, frontiersin.org, 2019, DOI:doi: 10.3389/fncom.2019.00020, SJR (Scopus):0.987, JCR-IF (Web of Science):2.323 Q1 (Web of Science)

 • Koprinkova-Hristova, P., Stefanova, M., Genova, B., Bocheva, N., Kraleva, R., Kralev, V.. Features extraction from human eye movements via echo state network. Neural Computing and Applications, 31, Springer, 2019, ISSN:ISSN: 0941-0643 (Print) 1433-3058 (Online), DOI:https://doi.org/10.1007/s00521-019-04329-z, 1-14. SJR (Scopus):0.637, JCR-IF (Web of Science):4.664 Q1 (Web of Science)

 • Lalova, J, Dushanova, J, Kalonkina, A, Tsokov, S. Application of specialised psychometric tests and training practices in children with developmental dyslexia. Психологични изследвания, 22, 1, PUBL HOUSE BULGARIAN ACAD SCI, 2019, ISSN:1311-4700, 271-283 Индексирано в ERIH+ (ERIH Plus)

 • Zimta A.-A., Cenariu D., Irimie A., Magdo L., Nabavi S.M., Atanasov A.G., Berindan-Neagoe I. The role of Nrf2 activity in cancer development and progression. Cancers, 11, 11, 2019, ISSN:2072-6694, DOI:10.3390/cancers11111755, 1755. SJR (Scopus):2.142, JCR-IF (Web of Science):6.162 Q1 (Web of Science)