Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Конкурс за заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по научна специалност "Психофизиология", професионално направление 3.2. Психология, област 3. Социални, стопански и правни науки, за нуждите на направление "Когнитивна неврофизиология" към Институт по Невробиология, БАН, обявен в ДВ. бр. 96 от 02.12.2022г.

ЖУРИ

  Вътрешни членове

  проф. д-р Юлияна Йорданова - ИНБ, БАН
  доц. д-р Надежда Бочева - ИНБ, БАН
  доц. д-р Юлиана Душанова - ИНБ, БАН

  Външни членове

  проф. д-р Росица Райкова - ИБФБМИ, БАН
  проф. д-р Христо Гагов - СУ "Св. Климент Охридски"

КАНДИДАТИ

д-р Стоян Куртев

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 21.03.2023 г., избира д-р Стоян Георгиев Куртев на академичната длъжност „главен асистент” по научна специалност "Психофизиология" за нуждите на Направление "Когнитивна психофизиология" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 02/21.03.2023г.).


Конкурс за заемане на академична длъжност "Асистент"

Конкурс за заемане на академичната длъжност "Aсистент" по професионално направление 4.3"Биологически науки", научна специалност "Физиология на животните и човека", за нуждите на направление "Когнитивна психофизиология". Конкурсът е обявен с решение на НС на заседание на 20.10.2022г.(ПРОТОКОЛ № 27/20.10.2022г.)

КОМИСИЯ

  проф. д-р Юлияна Йорданова - Председател
  проф. д-р Васил Колев
  доц. д-р Катерина Стамболиева

КАНДИДАТИ

Йоанна Йорданова

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 20.12.2022 г., избира Йоанна Страхилова Йорданова на академичната длъжност „асистент” за нуждите на Направление "Когнитивна психофизиология" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 29/20.12.2022г.).Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент"

Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по научна специалност "Физиология на животните и човека" за нуждите на Направление "Сензорна невробиология" към Институт по Невробиология, БАН, обявен в ДВ. бр. 50 от 01.07.2022г.

ЖУРИ

  Вътрешни членове

  проф. д-р Юлияна Йорданова - ИНБ, БАН - Становище
  доц. д-р Мария Антонова - ИНБ, БАН - председател - Становище
  доц. д-р Димитринка Атанасова - ИНБ, БАН - Рецензия

  Външни членове

  чл.кор. Андон Косев, дбн - ИБФБМИ, БАН - Становище
  проф. д-р Стефан Матеев - НБУ, София - Рецензия
  доц. д-р Елка Попова - МУ, София - Становище
  доц. д-р Петя Маркова - ЮЗУ, Благоевград - Становище

КАНДИДАТИ

гл.ас. д-р Милена Михайлова

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 20.12.2022 г., избира гл. ас. д-р Милена Славчева Михайлова на академичната длъжност „Доцент” по научна специалност "Физиология на Животните и човека" за нуждите на Направление "Сензорна Невробиология" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 29/20.12.2022г.).Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент"

Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по научна специалност "Фармакология" за нуждите на Направление "Биологични ефекти на природни и синтетични вещества" към Институт по Невробиология, БАН, обявен в ДВ. бр. 15 от 22.02.2022г.

ЖУРИ

  Вътрешни членове

  проф. д-р Яна Чекаларова - ИНБ, БАН - председател Становище
  проф. д-р Рени Калфин - ИНБ, БАН - Рецензия
  доц. д-р Даниела Пехливанова - ИНБ, БАН - Становище

  Външни членове

  проф. д-р Красимира Якимова - МУ, София - Рецензия
  проф. д-р Иванка Костадинова - МУ, Пловдив - Становище
  доц. д-р Галя Ставрева - МУ, Плевен - Становище
  доц. д-р Росица Дойновска - ЮЗУ - Становище

КАНДИДАТИ

гл.ас. д-р Алмира Георгиева

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 18.07.2022 г., избира гл. ас. д-р Алмира Павлова Георгиева на академичната длъжност „Доцент” по научна специалност "Фармакология" за нуждите на Направление "Биологични ефекти на природни и синтетични вещества" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 24/18.07.2022г.).Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент"

Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по научна специалност "Физиология на животните и човека" за нуждите на Направление "Синаптична сигнализация" към Институт по Невробиология, БАН, обявен в ДВ. бр. 107 от 16.12.2021г.

ЖУРИ

  Вътрешни членове

  проф. д-р Николай Лазаров - ИНБ, БАН - Председател - Рецензия
  доц. д-р Димитринка Атанасова - ИНБ, БАН - Становище
  доц. д-р Полина Кирова - ИНБ, БАН - Становище

  Външни членове

  проф. д-р Радостина Александрова - ИЕМПАМ, БАН - Рецензия
  проф. д-р Христо Гагов - СУ "Св. Климент Охридски" - Становище
  доц. д-р Петя Маркова - ЮЗУ - Становище
  доц. д-р Петя Купенова - МУ - Становище

КАНДИДАТИ

гл.ас. д-р Мария Лазарова

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 09.06.2022 г., избира гл. ас. д-р Мария Иванова Лазарова на академичната длъжност „Доцент” по научна специалност "Физиология на животните и човека" за нуждите на Направление "Синаптична сигнализация и комуникации" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 23/09.06.2022г.).Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Конкурс за заемане на академичната длъжност "Главен асистент" по научна специалност "Психофизиология", професионално направление 3.2. Психология, област 3. Социални, стопански и правни науки, за нуждите на направление "Когнитивна неврофизиология" към Институт по Невробиология, БАН, обявен в ДВ. бр. 92 от 05.11.2021г.

ЖУРИ

  Вътрешни членове

  доц. д-р Надежда Бочева - ИНБ, БАН - Председател
  доц. д-р Юлиана Душанова - ИНБ, БАН
  доц. д-р Катерина Стамболиева - ИНБ, БАН

  Външни членове

  Чл.кор. Андон Косев, д.б.м. - ИБФБМИ, БАН
  проф. д-р Росица Райкова - ИБФБМИ, БАН

КАНДИДАТИ

д-р Пламенка Нанова

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 22.02.2022 г., избира д-р Пламенка Христова Нанова на академичната длъжност „главен асистент” по научна специалност "Психофизиология" за нуждите на Направление "Когнитивна психофизиология" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 19/22.02.2022г.).Конкурс за заемане на академична длъжност "Асистент"

Конкурс за заемане на академичната длъжност "Aсистент" по научна специалност "Фармакология", професионално направление 7.1. Медицина, област 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на направление "Поведенческа невробиология". Конкурсът е обявен с решение на НС на заседание на 14.10.2021г.(ПРОТОКОЛ № 14/14.10.2021г.)

КОМИСИЯ

  проф. д-р Яна Чекаларова - Председател
  доц. д-р Мария Антонова
  доц. д-р Даниела Пехливанова

КАНДИДАТИ

Петя Иванова

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 08.12.2021 г., избира Петя Петкова Иванова на академичната длъжност „асистент” за нуждите на Направление "Поведенческа невробиология" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 16/08.12.2021г.).Конкурс за заемане на академична длъжност "Асистент"

Конкурса за заемане на академичната длъжност "Aсистент" по научна специалност "Фармакология", професионално направление 7.1. Медицина, област 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на направление "Поведенческа невробиология". Конкурсът е обявен с решение на НС на заседание на 14.10.2021г.(ПРОТОКОЛ № 14/14.10.2021г.)

КОМИСИЯ

  проф. д-р Яна Чекаларова - Председател
  доц. д-р Мария Антонова
  доц. д-р Даниела Пехливанова

КАНДИДАТИ

Десислава Крушовлиева

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 08.12.2021 г., избира Десислава Здравкова Крушовлиева на академичната длъжност „асистент” за нуждите на Направление "Поведенческа невробиология" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 16/08.12.2021г.).Конкурс за заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Конкурс за заемане на академичната длъжност "Главен асистент" професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност "Фармакология", за нуждите на направление "Синаптична сигнализация и комуникации" към Институт по Невробиология, БАН, обявен в ДВ. бр. 48 от 08.06.2021г.

ЖУРИ

  Вътрешни членове

  проф. д-р Росица Замфирова - ИНБ, БАН - Председател
  проф. д-р Яна Чекаларова - ИНБ, БАН
  доц. д-р Мария Папазова - ИНБ, БАН

  Външни членове

  проф. Иво Грабчев, д.х.н. - СУ "Св. Климент Охридски"
  проф. д-р Христо Гагов - СУ "Св. Климент Охридски"

КАНДИДАТИ

ас. д-р Лора Дякова

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 14.10.2021 г., избира ас. д-р Лора Владимирова Дякова на академичната длъжност „главен асистент” по научна специалност "Фармакология" за нуждите на Направление "Синаптична сигнализация и комуникации" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 14/14.10.2021г.).Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент"

Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по научна специалност "Фармакология" за нуждите на Направление "Биологични ефекти на природни и синтетични вещества" към Институт по Невробиология, БАН, обявен в ДВ. бр. 106 от 15.12.2020г.

ЖУРИ

  Вътрешни членове

  проф. д-р Росица Замфирова - ИНБ, БАН - Председател - Становище
  проф. д-р Яна Чекаларова - ИНБ, БАН - Рецензия
  проф. д-р Николай Лазаров - ИНБ, БАН - Становище
  доц. д-р Мария Генкова-Папазова - ИНБ, БАН - Становище

  Външни членове

  доц. д-р Павлина Гатева - МЕУ, София - Рецензия
  доц. д-р Милена Георгиева - Институт по молекулярна биология, БАН - Становище
  доц. д-р Станислав Цветков - НСА - Становище

КАНДИДАТИ

гл.ас. д-р Елина Цветанова

РЕШЕНИЕ

НС на ИНБ, състоял се на 13.05.2021 г., избира гл. ас. д-р Елина Руменова Цветанова на академичната длъжност „Доцент” по научна специалност "Фармакология" за нуждите на Направление "Биологични ефекти на природни и синтетични вещества" на ИНБ – БАН (ПРОТОКОЛ 10/13.05.2021г.).