Тема 4.2.2. Сетивно-двигателни и адаптивни процеси

Лектор: доц. д-р Валентина Григорова

Моб. 0882 852 396
E-mail: valgrig04@yahoo.com
Хорариум: 30 учебни часа

АНОТАЦИЯ:
Сетивно-двигателните функции представляват трансформиране на усещането в двигателен акт. В този аспект основна роля играе зрителната система, която чрез различни видове очни движения насочва и подпомага движенията на ръката към различни обекти от заобикалящия ни свят. От друга страна, очедвигателната, опорно-двигателната и сензомоторната системи, подържат запазването на равновесието на тялото в пространството, което е основна биологична функция на организма. Главната задача при сензомоторните процеси е да се обедини информация от много чувствителни канали за света около нас, да се използва и планират моторните отговори. Тази задача не може да има строго фиксиран алгоритъм, тъй като физичните свойства на нашето тяло и обкръжаващата ни среда се менят, което изисква съответни промени в сензомоторното управление, т.е. необходима е адаптация. Адаптацията е процес на обучение и представлява компенсация на физиологични или патологични промени, засягащи сетивно-двигателните системи, в които участват и най-висшите функции на централната нервна система като вниманието и паметта.Тема 4.2.7. Физиологични основи на паметта и обучението

Лектор: доц. д-р Даниела Пехливанова

Моб: 0896 512 611 Сл.тел. (02) 979-37-09
E-mail: d.pechlivanova@inb.bas.bg
Хорариум: 30 учебни часа

АНОТАЦИЯ:
Избираемият курс е предназначен за докторанти, работещи в областа на физиологията, патофизиологията и фармакологията на паметта и обучението. Целта на курса е запознаване на докторантите с основните структури и физиологични механизми, които участват в процесите на формиране на различните видове памет, селективно внимание, мотивация и обучение. В рамките на предвидените лекции, докторантите ще имат възможност да се запознаят с най-новите постижения в изясняване на структурните, клетъчни и биохимични механизми, които опосредстват кодирането, съхраняването, възпроизвеждането и загубата на информация в мозъка по време на обучение и запаметяване. В курса ще бъдат разгледани някои основни експериментални модели на различните видове памет и обучение. Допълнителната практическа насоченост на курса дава възможност за изясняване на влиянието, което оказват редица ендогенни и екзогенни фактори върху процесите на образуване и загуба на паметта.


Тема 4.2.8. Теоретични основи и методи за изследване на IN VITRO на биомеханични характеристики на биологични тъкани

Лектор: доц. д-р Мария Антонова

Моб: 0896 607 720 Сл.тел. (02) 979-21-67
E-mail: m.antonova@inb.bas.bg
Хорариум: 30 учебни часа

АНОТАЦИЯ:
Предлаганият специализиран курс е предназначен за докторанти - биолози, фармацевти и медици, но може да се посещава и от докторанти с други специалности, които работят върху охарактеризиране на физиологичното поведение на биологични тъкани в норма и патология, както и върху изследвания на фармакологични и физически въздействия върху това поведение, когато е изключена нервната и хуморална регулация на живия организъм.
Целта на курса е да бъдат обхванати различни методики за изследване на непосредственото влияние на различни въздействия и заболявания върху биомеханични (вискозо-еластични) характеристики на витални тъкани in vitro. По принцип разглежданите методики са приложими за различни биологични тъкани, но в курса ще бъде разглеждано приложението им специално върху кръвоносни съдове. Познаването на вискозо-еластичността на биологични тъкани може да се разглежда като допълнителен асортимент от изследвания, който допринася за по-пълното описание на техните характеристики и поведение в различни условия, както и непосредствената реакция на тъканите при промяна на условията. Получените чрез експерименталните изследвания стойности на биомеханичните характеристики могат да бъдат използвани при математическо моделиране на поведението на изследваните тъкани. Тези знания ще бъдат в помощ на докторантите в тяхното обучение, а също и ще допринесат за обоснован оптимален избор на метод за предвиждани изследвания.
Тематиката е разпределена в 16 въпроса, като занятията се провеждат във вид на семинари, лекции или съчетано лекции с практически занятия - общо 30 часа. Започва се с общ преглед на основни въпроси по физиология и фармакология, които имат отношение към функциите и регулацията на сърдечносъдовата система. Тази първа част от курса е предназначена да опише проблематиката при изследването на съдовата стена in vitro, като очертае възможностите на биомеханичното изследване с цел определяне на непосредственото действие на физични, патологични и медикаментозни фактори върху нея. Втората част от курса представлява въведение в биомеханиката на съдовата стена, елементи от теорията на вискозо-еластичността и възможностите за in vitro изследването й при биологични препарати. Разглеждат се методи за едномерно и двумерно определяне на статични еластични характеристики, метод на принудените трептения, релаксация на напрежението, електрична и механична стимулация на препарати. Използваният математически апарат е адаптиран към спецификата на обучение на биолози, фармацевти и медици, така че да не ги затруднява с излишни подробности, като е обърнато специално внимание на физическия смисъл на прилаганите методики за изследване, както и на използваните величини и зависимости, а също и на интерпретирането на получените резултати.
Различните методики са изяснени в отделни въпроси, като специално внимание е обърнато на тези, които могат да бъдат прилагани у нас, без да са пренебрегнати широко използваните и в чужбина. Предвижда се симултанно практическо обучение с някои от методиките при колеги, които ги прилагат в изследователската си дейност.

Контакти
Как да стигнете до ИНБ

Институтът по невробиология се намира
в Научен комплекс на БАН - IV-ти км, кв. "Гео Милев", София.

Спирки на градския транспорт в близост:
автобусни линии 84, 184, 280, 305;
тролеи 3, 4, 5, 11