Научна тематика

Състав Методи Проекти Публикации

В направлението се извършват изследвания във връзка с повишаване на ефективността и безопасността при използване на природни и синтетични вещества и лекарствени средства с неизяснени токсично-биологични характеристики и странични ефекти е проблем от особена значимост в процесите на личностна адаптация и социална интеграция. В звената на направлението се проучва биологичната активност на природни и синтетични вещества, участие на невромедиаторни механизми в ефектите им, както и възможностите за контрол и оптимизиране на лекарственото действие. Изследва се оксидативния стрес (клетъчно увреждане и защита от активните форми на кислорода), антиоксидантната активност на известни и ново-синтезирани лекарствени продукти, целящи да предпазят клетката от вредното действие на свободните радикали; ролята на протеозомите в увреждането на черния дроб вследствие на оксидативен стрес, ефекти на известни и новосинтезирани лекарствени средства при невродегенеративни заболявания, свързани с оксидативен стрес Провеждат се проучвания в областта на експерименталната лекарствена токсикология, които допринасят за изясняване на токсичното действие на лекарствени средства и активни форми на кислорода върху клетъчните регулаторни механизми.


Научна тематика

Състав

Методи Проекти Публикации

 • Проф. д-р Рени Калфин - ръководител
 • Проф. д-р Албена Александрова
 • Проф. д-р Любка Танчева - пенсионер
 • Проф. д-р Росица Замфирова-Митова - пенсионер
 • Доц. д-р Алмира Георгиева
 • Доц. д-р Елина Цветанова
 • Гл.ас. д-р Мадлена Андреева
 • ас. Борислав Минчев
 • биолог Валя Григорова
 • биолог Диамара Узунова
 • инж. Златка Стоянова
 • мед. лаб. Петя Гаврилова
 • химик Петя Тодорова
 • техн.изпълнител Георги Праматаров
 • техн.изпълнител Християна КанзоваНаучна тематика Състав

Методи

Проекти Публикации

 • Ензимологични методи
 • Компютеризирани модели в токсикологията
 • Първични клетъчни култури
 • Биохимия на черния дроб и мозъка
 • Хроматографски методи на лекарствено мониториране
 • Биохимични тестове за оксидативен стрес
 • Acetylcholine esterase activity
 • T-maze test
 • Barnes maze test
 • Novel object recognition test
 • Step-through inhibitory passive avoidance test
 • Alzheimer's sisease experimental models
 • Parkinson's disease experimental models
 • Recording of vascular and visceral smooth-muscle motility in vitro, in situ and in vivo
 • Measurement of [3H]-labeled transmitters in vitro
 • Registration of blood pressure and perfusion of blood vessels
 • Registration of gastric acid secretion
 • Tests for studying nociception
 • Test for studying inflammation
 • Lipid peroxidation in biological preparations
 • Activity of antioxidant and metal-containing enzymes in biological preparations
 • Levels of non-enzyme antioxidants in biological preparations
 • Effects of different substances, incl. drugs, chelators, supplements on oxygen free species (O2- and OH·) generated in chemical systemsНаучна тематика Състав Методи

Проекти

Публикации

 • Национална научна програма "Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)", одобрена от МОН с РМС № 658 от 14.09.2018г., договор ДО1-217/30.11.2018 и споразумения ДО1-323/18.12.2019, ДО1-358/17.12.2020 и ДО1-278/03.12.2021
 • Договор № ДН01-4/16.12.2016 "Анализ на човешкия кръвно-групов микробиом при здрави лица", финансиран от ФНИ
 • Directed synthesis of new neurotensin analogue and studies on its preventive effects in experimental rat models of Alzheimer's disease (2018-2021) with Tel Aviv University, Israel
 • Договор № ДМ 11/5 от 21.12.2017г.: “Динамика на про/антиоксидантния статус и геномната пластичност на мекотели от характерни черноморски местообитания като отговор на промени в средата”,одобрен за финансиране по Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2017г.
 • "Alternative approaches of bioproduction of alkaloids and active substances from Bulgarian rare and threatened medicinal plants" - NATO SfP Project "Bioproduction", SfP 974453
 • "New biological markers and antidot intoxication treatment with neuroparalytic agents", TNO-PML
 • Синтез на нови биоактивни лактами и лактони с аминокиселинни и/или фосфонатни заместители - проект с ФНИ - 1706/07
 • ROS in the effects of anti-inflammatory and antidepressant drugs (2009-2011) - with the Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • Синтез и биологична активност на нови ноцицептинови аналози, като потенциални противоболкови средства" ДТК 02/61/2009
 • ROS in the effects of anti-inflammatory and antidepressant drugs (2009 - 2011)Научна тематика Състав Методи Проекти

Публикации

  ПЕРИОД (2020-2022)
 • Tancheva, L., Lazarova, M., Saso, L., Kalfin, R., Stefanova, M., Uzunova, D., Atanasov, A. Beneficial effect of melatonin on motor and memory disturbances in 6-OHDA-lesioned rats. Journal of Molecular Neuroscience, 7, 4, Humana Press, 2021, ISSN:15591166, DOI:DOI:10.1007/s12031-020-01760-z, 702-712. JCR-IF (Web of Science):3.444

 • Stankova, I., Lazarova, M., Chayrov, R., Popatanasov, A., Tancheva, L., Kalfin, R. Newly synthesized amantаdine derivative: safety and neuropharmacological activity. Farmacia, 69, 6, Romanian Society for Pharmaceutical Sciences, 2021, ISSN:00148237, DOI:doi.org/10.31925/farmacia.2021.6.14, 1112-1119. JCR-IF (Web of Science):1.607

 • Tancheva L., Lazarova M., Alexandrova A., Dragomanova S., Nicoletti F., Tzvetanova E., Hodzhev Y., Kalfin R., Miteva S., Mazzon E., Tzvetkov N., Atanasov A.G. Neuroprotective mechanisms of three natural antioxidants on rat model of Parkinson’s disease: a comparative study. Antioxidants, 9, 1, MDPI, 2020, ISSN:2076-3921, DOI:10.3390/antiox9010049, JCR-IF (Web of Science):5.014

 • Tancheva L, Petralia M, Miteva S, Dragomanova S, Solak A, Kalfin R, Lazarova M, Yarkov D, Ciurleo R, Caval E, Bramanti A, Ferdinando N. Review: Emerging Neurological and Psychobiological Aspects of COVID-19 Infection. Brain Sciences, 10, 11, Basel, Switzerland : MDPI, 2020, ISSN:2076-3425, DOI:10.3390/brainsci10110852, 852. JCR-IF (Web of Science):3.332