Научна тематика

Състав Методи Проекти Публикации

Изследователските цели на направлението са насочени към изучаване на висшите когнитивни функции като внимание, памет, вземане на решение, избор на стратегии, адаптация и обучение, които играят основна роля в човешкото поведение. Изследват се неврофизиологичните механизми на когнитивна и сетивно-двигателна преработка на информация в мозъчните мрежи. Научната дейност е свързана с оценката на мозъчните механизми на когнитивните процеси, регулацията на позата и движението, зрително-мануалната координация и обучение посредством анализ на невроелектрични мозъчни потенциали и осцилации, стабилографски и окулографски записи в норма при различни индивидуални психометрични характеристики, развитие и стареене. Изследват се също патологични отклонения на тези механизми при пациенти с Паркинсонова болест, синдром на хиперактивност с нарушение на вниманието, вестибуларни нарушения и др. Една важна страна на изследванията е разработката и внедряването на нови високоефективни методи за регистрация и анализ на невроелектрични мозъчни потенциали, окулографски и електромиографски потенциали и биомеханични показатели.


Научна тематика

Състав

Методи Проекти Публикации

 • Проф. д-р Юлияна Йорданова-Кирова - ръководител
 • Проф. д-р Васил Колев - пенсионер
 • Доц. д-р Катерина Стамболиева
 • Гл.ас. д-р Иван Ванков
 • Гл.ас. д-р Милена Станева
 • Гл.ас. д-р Пламенка Нанова
 • Гл.ас. д-р Стелиана Борисова
 • Гл.ас. д-р Стоян Куртев
 • ас. Йоанна Йорданова
 • ас. Константин Бешков
 • кинезитерапевт Драгомир Иванов
 • биолог Катерина Кирилова
 • псих. Лора ЛямоваНаучна тематика Състав

Методи

Проекти Публикации

 • Електроенцефалограма и събитийно-свързани мозъчни потенциали и осцилации.
 • Стимулация на мозъчни структури и области, транскраниална електрическа стимулация.
 • Комбиниран анализ във времева, честотна и време-честотна области на събитийно-свързаните мозъчни потенциали.
 • Анализ на единични реализации на събитийно-свързани мозъчни потенциали, фазова и пространствена синхронизация при единични реализации.
 • Методи за време-честотен анализ на събитийно-свързана осцилаторна динамика: събитийно-свързана синхронизация и десинхронизация, Wavelet анализ, пространствен анализ.
 • Регистриране и обработка на електро- и психофизиологични данни: ЕЕГ, ЕМГ, ЕОГ, ЕКГ, реакционно време, предизвикани потенциали, събитийно-свързани и свързани с движението мозъчни потенциали, очни движения, рефлексни отговори ( вестибуларни, оптокинетични, механични,електрични и акустични); дишане, психологични тестове и др.
 • Регистрация и обработка на кинетични и кинематични данни: статична и динамична постурография, педобарография, управление на мускулната сила, линейни и ъглови премествания при регулация на позата и движенията, регистрация и анализ на движенията на ръката.
 • Психофизиологични методи- поведенчески реакции, зрителна и соматосензорна обратна връзка.
 • Методи и алгоритми за изследване на нелинейна динамика на физиологични сигнали.Научна тематика Състав Методи

Проекти

Публикации

 • Mозъчно-корова регулация на спокойния стоеж при сетивен конфликт" Национален Фонд "Научни изследвания", 2009-2013
 • Сетивно-двигателна адаптация на очедвигателната система и двигателната система на ръката: общи и разделни механизми" (ЕБР проект между DFG и БАН 436BUL113/148/0-1), 2008-2012
 • "Влияние на възрастта върху ЕЕГ събитийно-свързаните осцилации свързани със сетивните и сетивно-двигателни функции" Университет в Фрайбург, Германия 2011-2013
 • "Невродинамични характеристики на когнитивното стареене в норма и патология", финансиран от Национален Фонд "Научни изследвания" при мнистерството на образованието, младежта и науката, София (Дог. Б01-24, 2012)
 • "Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот" (SEACW), финансиран от ЕК, програма "Конкурентноспособност и иновации", подпрограма "ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване"
 • "Дефицит на вниманието при пациенти с хеминеглект: Изследване на мозъчни корелати посредством невроелектрични осцилации" - съвместно с департамента по психология при Университет Нотингам, грант от Royal Society International Exchanges (2012-2013)Научна тематика Състав Методи Проекти

Публикации

  ПЕРИОД (2019-2021)
 • Staneva M, Grigorova V, Bock O. Unconscious semantic priming influences performance of visuomotor tasks differently but the effects are similar in young and older adults. J Motor Behav, 51, 9, Taylor & Francis, 2019, ISSN:0022-2895, DOI:DOI: 10.1080/00222895.2018.1545216, 1-7. SJR (Scopus):0.518, JCR-IF (Web of Science):1.313 Q3 (Scopus)

 • Staneva, M, Grigorova, V. Effect of semantic priming for wide attention focus on visuomotor decision-taking task in young and older non-professional drivers. Int. J. Bioautomation, 23, 1, 2019, ISSN:1314-1902, DOI:doi: 10.7546/ijba.2019.23.1.41-50, 41-50. SJR (Scopus):0.267 Q3 (Scopus)

 • Angov G, Mihaylova-Angelova E, Petrova D, Stambolieva K. Vestibular Function in Panic Disorder Patients – a Vestibular-Evoked Myogenic Potentials and Video Head Impulse Test Study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 276, 6, 2019, ISSN:0937-4477, , 14344726, 1607-1616. SJR (Scopus):0.787, JCR-IF (Web of Science):1.75 Q1 (Scopus)

 • Gianoulli, V., Kolev, V., Yordanova, J.. Is there a specific Vivaldi effect on verbal memory functions? Evidence from listening to music in young and old adults. Psychology of Music, 47, 2, SAGE PUBLICATIONS INC, USA, 2019, ISSN:0305-7356, DOI:https://doi.org/10.1177/0305735618757901, 325-341. SJR (Scopus):0.98, JCR-IF (Web of Science):1.275 Q1 (Web of Science)

 • Macкdo T.C.F., Ferreira G.H., Almondes K.M., Kirov R., Mota-Rolim S.A.. My dream, my rules: can lucid dreaming treat nightmares?. Frontiers in Psychology, 10, Frontiers SA, Switzerland, 2019, ISSN:1664-1078, DOI:10.3389/fpsyg.2019.02618, 2618. SJR (Scopus):0.997, JCR-IF (Web of Science):2.129 Q1 (Web of Science)

 • Mantarova S, Stambolieva K, Velcheva I. The Influence of Gender on Cardiovascular Autonomic Function in Patients with Parkinson’s Disease. J. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 15, 1, 2019, ISSN:1312-6431, 15-23 Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)