Придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, по научна специалност "Фармакология", професионално направление 7.1 Медицина

Задочен докторант: Симона Александрова Александрова

ТЕМА на дисертацията: "Невропротективни механизми в ефектите на елаговата киселина върху експериментален модел на Паркинсонова болест при плъхове"

Научен ръководител: проф. д-р Любка Танчева


НАУЧНО ЖУРИ (заповед 11/03.02.2023г)

  Вътрешни членове
  доц. д-р Димитринка Атанасова - ИНБ, БАН - председател Становище
  доц. д-р Мария Папазова - ИНБ, БАН - Рецензия

  Външни членове
  проф. д-р Иванка Костадинова - МУ, Пловдив - Рецензия
  проф. д-р Петко Маринов - МУ, Варна - Становище
  проф. д-р Румен Николов - МУ, София - Становище

РЕШЕНИЕ: Научното жури на открито заседание, състояло се на 14.03.2023 г., присъжда на Симона Александрова Александрова образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност „Фармакология".