Придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, по научна специалност "Фармакология", професионално направление 7.1 Медицина

Задочен докторант: Христина Цанкова Ангелова

ТЕМА на дисертацията: "Роля на киоторфина в поведенческите и хистологични изменения предизвикани от експериментален модел на болестта на Алцхаймер"

Научни ръководители: доц. д-р Даниела Пехливанова - ИНБ-БАН; проф. д-р Елена Джамбазова - СУ "Св. Климент Охридски", МФ


НАУЧНО ЖУРИ (заповед 37/26.04.2023г)

  Вътрешни членове
  проф. д-р Яна Чекаларова - ИНБ, БАН - председател Рецензия
  проф. д-р Росица Замфирова - ИНБ, БАН - Становище

  Външни членове
  проф. д-р Александър Стойнев - МУ, София - Рецензия
  проф. д-р Албена Йорданова - СУ "Св. Климент Охридски", МФ - Становище
  доц. д-р Христина Ночева - МУ, София - Становище

РЕШЕНИЕ: Научното жури на открито заседание, състояло се на 04.07.2023 г., присъжда на Христина Цанкова Ангелова образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност „Фармакология".

Придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, по научна специалност "Фармакология", професионално направление 7.1 Медицина

Задочен докторант: Симона Александрова Александрова

ТЕМА на дисертацията: "Невропротективни механизми в ефектите на елаговата киселина върху експериментален модел на Паркинсонова болест при плъхове"

Научен ръководител: проф. д-р Любка Танчева


НАУЧНО ЖУРИ (заповед 11/03.02.2023г)

  Вътрешни членове
  доц. д-р Димитринка Атанасова - ИНБ, БАН - председател Становище
  доц. д-р Мария Папазова - ИНБ, БАН - Рецензия

  Външни членове
  проф. д-р Иванка Костадинова - МУ, Пловдив - Рецензия
  проф. д-р Петко Маринов - МУ, Варна - Становище
  проф. д-р Румен Николов - МУ, София - Становище

РЕШЕНИЕ: Научното жури на открито заседание, състояло се на 14.03.2023 г., присъжда на Симона Александрова Александрова образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност „Фармакология".