Научна тематика

Състав Методи Проекти Публикации

В направлението се изследват невробиологични регулаторни механизми и сигнални пътища, участващи в контрола на поведението и техните изменения, свързани със стареенето на организма или отключващи развитието на социално-значими заболявания като депресия, тревожност, епилепсия, болест на Алцхаймер, деменции от различен произход диабет, хипертония, и други. Проучват се фармакологични ефекти на оригинални лекарствени средства, новосинтезирани молекули и природни съединения с цел разкриване на възможности за нови терапевтични подходи при лечението на различни социално-значими заболявания и подобряване качеството на живот на човека. В направлението се изследват основни характеристики на когнитивното поведение и паметта, гърчовите реакции, мозъчната пластичност и невронална активност, електрофизиологичните и неврологични промени вследствие епилептичен статус в ключови етапи от индивидуалното развитие и такива, свързани с нормалното стареене, определят се биомеханичните характеристики in vitro на препарати от кръвоносни съдове и тяхното фармакологично, болестно и възрастово повлияване. Направлението разработва широкоспектърно влиянието на различни форми на физичен, метаболитен и емоционален стрес върху основни физиологични функции, регулацията на денонощните ритми и като фактор в патофизиологията на епилепсията, депресивното разстройство и болковия синдром. Изследват се ендокринните, невротрансмитерни и невромодулаторни механизми на мелатонинов и инсулинов дефицит в патофизиологията на депресивното разтройство, болест на Алцхаймер и захарен диабет и тяхното фармакологично третиране. Проучват се ефектите на ендогенни и екзогенни рецепторни лиганди върху медиаторните и модулаторни механизми на гладкомускулното съкращение при изолирани тъканни препарати и органи. Анализират се невромедиаторни и невромодулаторни взаимодействия и роля на невропептиди в норма и при експериментални модели на социално- значими заболявания.


Научна тематика

Състав

Методи Проекти Публикации

 • Проф. д-р Яна Чекаларова - ръководител
 • Доц. д-р Даниела Пехливанова
 • Доц. д-р Мария Антонова
 • Гл.ас. д-р Златина Ненчовска
 • Гл.ас. д-р Наташа Иванова
 • Гл.ас. д-р Полина Матеева
 • Гл.ас. д-р Цвета Стоянова
 • ас. Десислава Крушовлиева
 • ас. Петя Иванова
 • биолог Людмила Шикова
 • химик Мария Кънева
 • инж. химик Румяна МитреваНаучна тематика Състав

Методи

Проекти Публикации

 • Експериментален модел темпорална епилепсия на плъхове (каинат и пилокарпин – индуцирана); корнеален и ПТЗ киндлинг на мишки (видео-камери за 24-часово наблюдение на поведенчески гърчове; ЕЕГ регистрация и анализ чрез AcqKnowledge software ACK100W);
 • Експериментални модели на мелатонинов дефицит (пинеалектомия, продължителен светлинен режим, модел на пренатален мелатонинов дефицит);
 • Експериментални модели на Алцхаймерова болест (ицв стрептозотоцин- индуциран; ицв β-амилоид индуциран);
 • Експериментални модели на депресия (хронично прилагане на различни стресогени; липополизахарид-индуциран модел на гризачи);
 • Експериментални модели на стрептозотоцин-индуциран диабет тип І и HFD- индуциран диабет тип ІІ;
 • Експериментални модели с пренатално манипулиране (пренатален стрес, инжектиране на хормони и т.н.);
 • Поведенчески методи: изследване на поведение на тревожност (Elevated plus maze; Hole-board; Open field; light-dark test; NSFT); двигателната активност и координация: (Open field; Rota rod; 24-часова двигателна активност); изследване на когнитивни функции (radial arm maze; novel object recognition test; Y maze; T maze alternation); изследване на депресивното поведение (Forced swimming test; Sucrose consumption test; Tail suspension test; splash test) – анализ чрез автоматизирана видеосистема за проследяване (PanLab Harvars Apparatus, Holliston, USA); IR Actimeter BIOSEB; Система от видеокамери (2 IP cammeras), DVR (8-channel FullHD/25 к/с) и софтуеар за видео-наблюдение и регистрация на поведение (S- 2016, AVTECH, Taivan, No AVC307R)
 • Методи за предизвикване на остър и хроничен имобилизационен стрес;
 • Метод за предизвикване на социален стрес (social defeat);
 • Методи за изследване на метаболитни параметри в метаболитни клетки;
 • Методи за изследване на болковата чувствителност: paw pressure test, writhing test, formalin test;
 • Метод за изследване на възпалителна реакция (Carrageenan paw oedema);
 • Метод за изследване на контрактилитета на изолирани гладкомускулни тъкани in vitro (регистрация на спонтанни или електрически предизвикани гладкомускулни съкращения)
 • Метод за изследване на мускулна издръжливост (grip strength тест на мишки и плъхове, BIOSEB);
 • EEG регистрация и анализ (AcqKnowledge software ACK100W (BIOPAC Inc., USA)
 • Методи за биохимичен анализ на сигнални молекули и ензими: ELISA, Western blot;
 • Транскардиално перфузионно фиксиране; Дисекция на дискретни мозъчни структури от мишки и плъхове.
 • Метод и устройство за in vitro динамично изследване на лентови или цилиндрични сегменти от кръвоносни съдове и др. биологични тъкани в норма и патология, при фармакологични въздействия и при стареене чрез метод на принудените трептения.
 • Метод и устройство за in vitro изследване на статични биомеханични характеристики на лентови или цилиндрични сегменти от кръвоносни съдове.
 • Стереотаксични техники за хирургични мозъчни процедури на мишки и плъхове - имплантиране на електроди, канюли и микроинжектиране в определени мозъчни структури (Stoelting; Narishige Sci. Inst. Labs, Japan);
 • Апарат за газ-анестезия.Научна тематика Състав Методи

Проекти

Публикации

 • Проект # КП-06-Н41/4 “Проучване влиянието на мелатониновия дефицит върху някои механизми на стареене при експериментален модел” Базова организация, Ръководител: проф. д-р Яна Чекаларова, ИНБ-БАН, финансиране: НФ „НИ“
 • Проект # КП-06-H21/10 “Проучване на полово-зависимите терапевтични ефекти на новия мелатонинергичен препарат пиромелатин при експериментален модел на пренатален стрес” Базова организация, Ръководител: гл. асист. д-р Наташа Иванова, ИНБ-БАН, финансиране: НФ „НИ“
 • Проект # КП-06-Н31/16 “Проучване на взаимовръзката между фосфолипиден и Акt сигнален път патофизиологията при in vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани терапевтични подходи” Партнорска организация, Координатор: проф. д-р Яна Чекаларова, ИНБ-БАН, финансиране: НФ „НИ“
 • Проект # ДН 12/06 “Автоматична идентификация на епилептиформена активност чрез извънклетъчно записване и компютърна обработка” Партньорска организация, Координатор: проф. д-р Яна Чекаларова, ИНБ-БАН, финансиране: НФ „НИ“
 • Проект КП-06-Н21/5 „Полиморфизъм на Анготензин-І конвертиращия ензим (АСЕ):изследване на някои биологични функции чрез нови природни и синтетични инхибитори.“ Ръководител: проф. д-р Росица Замфирова, ИНБ-БАН, финансиране: НФ „НИ“
 • Проект ДФНИ И-02/3/ “Компютърно моделиране и клинично изследване на артериални аневризми при хора”. Базова организация: Институт по механика, БАН, Партньори: Институт по математика и информатика, БАН, Институт по невробиология, БАН, Медицински Университет София. Ръководител от базовата организация – проф. д-р Соня Табакова, координатор за ИНБ – доц. д-р Мария Антонова. Финансиран от НФНИ.Научна тематика Състав Методи Проекти

Публикации

  ПЕРИОД (2020-2022)
 • Georgiev A., Kaneva M., Shikova L., Antonova M. Experimental estimation and comparison of viscoelastic characteristics of rat aorta in vitro. Series on Biomechanics. 2022 (in press) ISSN 1313-2458, SJR 0.2 Q4
 • Petar Todorov, Petia Peneva, Stela Georgieva, Jana Tchekalarova, Miroslav Rangelov, Nadezhda Todorova. Synthesis and characterization of new 5,5’-dimethyl- and 5,5’- diphenylhydantoin-conjugated hemorphin derivatives designed as potential anticonvulsant agents. New J. Chem., 2022, DOI: 10.1039/d1nj05235g. IF = 3.591 Q1
 • Petar Todorov, Stela Georgieva, Petia Peneva, Jana Tchekalarova. Investigation of the structure–activity relationship in a series of new LVV- and VV-hemorphin-7 analogues designed as potential anticonvulsant agents. Amino Acids 2022 DOI 10.1007/s00726-021-03112-6 IF = 3.520 Q1
 • Assenov B, Pechlivanova D, Dzhambazova E, Peneva P, Todorov P, Antinociceptive Effects of VV-Hemorphin-5 Peptide Analogues Containing Amino Phosphonate Moiety in Mouse Formalin Model of Pain. Protein and Peptide Letters 2021, 28 (4), 442-449 IF = 1.89 Q3
 • Berkov S, Pechlivanova D, Denev R, Nikolova M, Georgieva L, Sidjimova B, Bakalov D, Tafradjiiska R, Stoynev A, Momekov G, Bastida J, GC-MS analysis of Amaryllidaceae and Scletium-type alkaloids in bioactive fractions from Narcissus cv. Hawera, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2021, 35 (14), e9116 IF =2.419 Q2
 • Yakimova, B., Mateeva, P., Kardaleva, P., Stoineva, I., Todorova, P., Zamfirova, R., Yanev, S. In Vitro And Ex Vivo Studies On Angiotensin-I Converting Enzyme (ACE) Inhibitory Activity Of Short Synthetic Peptides. Volume 69, 2, Romanian Society for Pharmaceutical Sciences, 2021, ISSN:0014-8237, DOI:https://doi.org/10.31925/farmacia.2021.2.16, 307-313. JCR-IF (Web of Science):1.433
 • Tzoneva, R.; Georgieva, I.; Ivanova, N.; Uzunova, V.; Nenchovska, Z.; Apostolova, S.; Stoyanova, T.; Tchekalarova, J. The role of melatonin on behavioral changes and concomitant oxidative stress in icvAβ1‐42 rat model with pinealectomy. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12763. https://doi.org/10.3390/ ijms22231276. IF = 5.924 Q1
 • Tchekalarova J., Stoyanova T, Angelova V, Tzoneva R, Andreeva-Gateva P., The anticonvulsant effect of a novel indole-related compound in the kainate-induced status epilepticus in mice: the role of an antioxidant and anti-inflammatory mechanism, Neurochemical Research, (2021). DOI: 10.1007/s11064-021-03447-2 IF = 3.858 Q1
 • Atanasova D, Lazarov N, Stoyanov DS, Spassov RH, Tonchev AB, Tchekalarova J. Reduced neuroinflammation and enhanced neurogenesis following chronic agomelatine treatment in rats undergoing chronic constant light. Neuropharmacology. 2021 Jul 15:108706. doi: 10.1016/j.neuropharm.2021.108706. IF = 5.25 Q1
 • Ilieva K, Atanasova M, Atanasova D, Kortenska L, Tchekalarova J. Chronic agomelatine treatment alleviates icvAβ-induced anxiety and depressive-like behavior through affecting Aβ metabolism in the hippocampus in a rat model of Alzheimer's disease. Physiol Behav. 2021 Jul 6:113525. doi: 10.1016/j.physbeh.2021.113525. IF = 3.244 Q1
 • Ivanova, N., Nenchovska, Z., Atanasova, M., Tchekalarova, J. Chronic Piromelatine Treatment Alleviates Anxiety, Depressive Responses and Abnormal Hypothalamic–Pituitary–Adrenal Axis Activity in Prenatally Stressed Male and Female Rats. Cell Mol Neurobiol (2021). https://doi.org/10.1007/s10571-021-01100-8 IF = 3.644 Q1
 • Shishmanova-Doseva, M.; Atanasova, D.; Uzunova, Y.; Yoanidu, L.; Peychev, L.; Marinov, P.; Tchekalarova, J. Effects of Lacosamide Treatment on Epileptogenesis, Neuronal Damage Comorbidities in a Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 4667. https:// doi.org/10.3390/ijms22094667 IF = 4.556 CJR = 1. 317 Q1
 • Petar Todorov, Stela Georgieva, Petia Peneva, Jana Tchekalarova, Spectral and electrochemical solvatochromic investigations of newly synthesized peptide-based chemosensor bearing azobenzene side chain bio photoswitch. Dyes and Pigments, 191, 2021, 109348, https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2021.109348. IF = 4.613 Q1
 • Tchekalarova J, Atanasova D, Lazarov N, Chapter 13 - The role of inflammatory signaling in comorbid depression and epilepsy, Editor(s): Colin R. Martin, Lan-Anh Hunter, Vinood B. Patel, Victor R. Preedy, Rajkumar Rajendram, The Neuroscience of Depression, Academic Press, 2021, Pages 127-137, ISBN 9780128179352, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817935-2.00041-6. Date: 1st March 2021
 • Shishmanova-Doseva, M.; Peychev, L.; Yoanidu, L.; Uzunova, Y.; Atanasova, M.; Georgieva, K.; Tchekalarova, J. Anticonvulsant Effects of Topiramate and Lacosamide on Pilocarpine-Induced Status Epilepticus in Rats: A Role of Reactive Oxygen Species and Inflammation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 2264. https://doi.org/10.3390/ijms22052264 IF = 4.556 Q1
 • Antonova M., S. Antonova, L. Shikova, M. Kaneva, V. Govedarski, T. Zahariev, S. Stoytchev. A review of the mechanical stresses predisposing abdominal aortic aneurysmal rupture: uniaxial experimental approach. Journal of Mechanics in Medicine and Biology, 2020 DOI: 10.1142/S021951942030001X IF 0.859 Q4
 • Pechlivanova D, Krumova E, Kostadinova N, Mitreva-Staleva J, Grozdanov P, Stoynev A. Protective effects of losartan on some type 2 diabetes mellitus-induced complications in Wistar and spontaneously hypertensive rats. Metab Brain Dis, 2020, 35, 527–538. https://doi.org/10.1007/s11011-020-00534-1, IF: 2.726; Q2;
 • Tchekalarova J, Ivanova N, Nenochovska Z, Tzoneva R, Stoyanova T, Uzunova V, Surcheva S, Tzonev A, Angelova V, Andreeva-Gateva P. Evaluation of neurobiological and antioxidant effects of novel melatonin analogs in mice. Saudi Pharmaceutical Journal 28(12) (2020) 1566-1579. ISSN 1319-0164, https://doi.org/10.1016/j.jsps.2020.10.004. IF = 2.879 Q1
 • Tchekalarova J, Atanasova M, Ivanova N, Boyadjiev N, Mitreva R, Georgieva K, Endurance training exerts time-dependent modulation on depressive responses and circadian rhythms of corticosterone and BDNF in the rats with pinealectomy, Brain Research Bulletin 162: 40-48. (2020), doi:https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2020.05.012 IF = 3.370 Q2
 • Tchekalarova J, Atanasova D, Lazarov N, The Potential Therapeutic Role of the Melatoninergic System in Treatment of Epilepsy and Comorbid Depression Jana Tchekalarova, Dimitrinka Atanasova and Nikolai Lazarov. Front Clin Drug Res - CNS and Neurological Disorders. Editor(s): Atta-ur-Rahman (2020) Vol. 7, 72-102. Chapter 4 DOI: 10.2174/97898114475251200701 eISBN: 978-981-14-4752-5, 2020 ISBN: 978-981-14-4750-1 ISSN: 2451-8883 (Print) ISSN: 2214-7527 (Online) Bentham Sci Publisher IF = 2.761
 • Tchekalarova J, Stoyanova T, Nenchovska Z, Ivanova N, Atanasova D, Atanasova M, Georgieva K. Effect of endurance training on diurnal rhythms of superoxide dismutase activity, glutathione and lipid peroxidation in plasma of pinealectomized rats. Neurosci Lett 18 Jan Vol. 716 (2020) 134637 doi.org/10.1016/j.neulet.2019.134637 IF = 2.173 Q2
 • Tchekalarova J, Kortenska L, Ivanova N, Atanasova M, Marinov P. Agomelatine treatment corrects impaired sleep-wake cycle and sleep architecture and increases MT1 receptor as well as BDNF expression in the hippocampus during the subjective light phase of rats exposed to chronic constant light. Psychopharmacology (Berl). 2020 Feb; 237(2): 503-518. doi: 10.1007/s00213-019-05385-y. DOI: 10.1007/s00213-019-05385-y IF = 3.424 Q1