Научна тематика

Състав Методи Проекти Публикации

В направлението се изследват невробиологични регулаторни механизми и сигнални пътища, участващи в контрола на поведението и техните изменения, свързани със стареенето на организма или отключващи развитието на социално-значими заболявания като депресия, тревожност, епилепсия, болест на Алцхаймер, деменции от различен произход диабет, хипертония, и други. Проучват се фармакологични ефекти на оригинални лекарствени средства, новосинтезирани молекули и природни съединения с цел разкриване на възможности за нови терапевтични подходи при лечението на различни социално-значими заболявания и подобряване качеството на живот на човека. В направлението се изследват основни характеристики на когнитивното поведение и паметта, гърчовите реакции, мозъчната пластичност и невронална активност, електрофизиологичните и неврологични промени вследствие епилептичен статус в ключови етапи от индивидуалното развитие и такива, свързани с нормалното стареене, определят се биомеханичните характеристики in vitro на препарати от кръвоносни съдове и тяхното фармакологично, болестно и възрастово повлияване. Направлението разработва широкоспектърно влиянието на различни форми на физичен, метаболитен и емоционален стрес върху основни физиологични функции, регулацията на денонощните ритми и като фактор в патофизиологията на епилепсията, депресивното разстройство и болковия синдром. Изследват се ендокринните, невротрансмитерни и невромодулаторни механизми на мелатонинов и инсулинов дефицит в патофизиологията на депресивното разтройство, болест на Алцхаймер и захарен диабет и тяхното фармакологично третиране. Проучват се ефектите на ендогенни и екзогенни рецепторни лиганди върху медиаторните и модулаторни механизми на гладкомускулното съкращение при изолирани тъканни препарати и органи. Анализират се невромедиаторни и невромодулаторни взаимодействия и роля на невропептиди в норма и при експериментални модели на социално- значими заболявания.


Научна тематика

Състав

Методи Проекти Публикации

 • Проф. д-р Яна Чекаларова - ръководител
 • Доц. д-р Даниела Пехливанова
 • Доц. д-р Мария Антонова
 • Гл.ас. д-р Златина Ненчовска
 • Гл.ас. д-р Наташа Иванова
 • Гл.ас. д-р Полина Матеева
 • Гл.ас. д-р Цвета Стоянова
 • ас. Десислава Крушовлиева
 • ас. Петя Иванова
 • химик Мария Кънева
 • инж. химик Румяна МитреваНаучна тематика Състав

Методи

Проекти Публикации

 • Експериментален модел темпорална епилепсия на плъхове (каинат и пилокарпин – индуцирана); корнеален и ПТЗ киндлинг на мишки (видео-камери за 24-часово наблюдение на поведенчески гърчове; ЕЕГ регистрация и анализ чрез AcqKnowledge software ACK100W);
 • Експериментални модели на мелатонинов дефицит (пинеалектомия, продължителен светлинен режим, модел на пренатален мелатонинов дефицит);
 • Експериментални модели на Алцхаймерова болест (ицв стрептозотоцин- индуциран; ицв β-амилоид индуциран);
 • Експериментални модели на депресия (хронично прилагане на различни стресогени; липополизахарид-индуциран модел на гризачи);
 • Експериментални модели на стрептозотоцин-индуциран диабет тип І и HFD- индуциран диабет тип ІІ;
 • Експериментални модели с пренатално манипулиране (пренатален стрес, инжектиране на хормони и т.н.);
 • Поведенчески методи: изследване на поведение на тревожност (Elevated plus maze; Hole-board; Open field; light-dark test; NSFT); двигателната активност и координация: (Open field; Rota rod; 24-часова двигателна активност); изследване на когнитивни функции (radial arm maze; novel object recognition test; Y maze; T maze alternation); изследване на депресивното поведение (Forced swimming test; Sucrose consumption test; Tail suspension test; splash test) – анализ чрез автоматизирана видеосистема за проследяване (PanLab Harvars Apparatus, Holliston, USA); IR Actimeter BIOSEB; Система от видеокамери (2 IP cammeras), DVR (8-channel FullHD/25 к/с) и софтуеар за видео-наблюдение и регистрация на поведение (S- 2016, AVTECH, Taivan, No AVC307R)
 • Методи за предизвикване на остър и хроничен имобилизационен стрес;
 • Метод за предизвикване на социален стрес (social defeat);
 • Методи за изследване на метаболитни параметри в метаболитни клетки;
 • Методи за изследване на болковата чувствителност: paw pressure test, writhing test, formalin test;
 • Метод за изследване на възпалителна реакция (Carrageenan paw oedema);
 • Метод за изследване на контрактилитета на изолирани гладкомускулни тъкани in vitro (регистрация на спонтанни или електрически предизвикани гладкомускулни съкращения)
 • Метод за изследване на мускулна издръжливост (grip strength тест на мишки и плъхове, BIOSEB);
 • EEG регистрация и анализ (AcqKnowledge software ACK100W (BIOPAC Inc., USA)
 • Методи за биохимичен анализ на сигнални молекули и ензими: ELISA, Western blot;
 • Транскардиално перфузионно фиксиране; Дисекция на дискретни мозъчни структури от мишки и плъхове.
 • Метод и устройство за in vitro динамично изследване на лентови или цилиндрични сегменти от кръвоносни съдове и др. биологични тъкани в норма и патология, при фармакологични въздействия и при стареене чрез метод на принудените трептения.
 • Метод и устройство за in vitro изследване на статични биомеханични характеристики на лентови или цилиндрични сегменти от кръвоносни съдове.
 • Стереотаксични техники за хирургични мозъчни процедури на мишки и плъхове - имплантиране на електроди, канюли и микроинжектиране в определени мозъчни структури (Stoelting; Narishige Sci. Inst. Labs, Japan);
 • Апарат за газ-анестезия.Научна тематика Състав Методи

Проекти

Публикации

 • Проект # КП-06-Н41/4 “Проучване влиянието на мелатониновия дефицит върху някои механизми на стареене при експериментален модел” Базова организация, Ръководител: проф. д-р Яна Чекаларова, ИНБ-БАН, финансиране: НФ „НИ“
 • Проект # КП-06-H21/10 “Проучване на полово-зависимите терапевтични ефекти на новия мелатонинергичен препарат пиромелатин при експериментален модел на пренатален стрес” Базова организация, Ръководител: гл. асист. д-р Наташа Иванова, ИНБ-БАН, финансиране: НФ „НИ“
 • Проект # КП-06-Н31/16 “Проучване на взаимовръзката между фосфолипиден и Акt сигнален път патофизиологията при in vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани терапевтични подходи” Партнорска организация, Координатор: проф. д-р Яна Чекаларова, ИНБ-БАН, финансиране: НФ „НИ“
 • Проект КП-06-Н21/5 „Полиморфизъм на Анготензин-І конвертиращия ензим (АСЕ):изследване на някои биологични функции чрез нови природни и синтетични инхибитори.“ Ръководител: проф. д-р Росица Замфирова, ИНБ-БАН, финансиране: НФ „НИ“
 • Проект ДФНИ И-02/3/ “Компютърно моделиране и клинично изследване на артериални аневризми при хора”. Базова организация: Институт по механика, БАН, Партньори: Институт по математика и информатика, БАН, Институт по невробиология, БАН, Медицински Университет София. Ръководител от базовата организация – проф. д-р Соня Табакова, координатор за ИНБ – доц. д-р Мария Антонова. Финансиран от НФНИ.
 • Проект КП-06-М63/1 "Полово-зависими проучвания при модели с пренатални въздействия: терапевтични ефекти". Ръководител: гл. ас. д-р Цвета Стоянова, ИНБ-БАН, финансиране ФНИ.
 • Проект КП-06-М63/11 " Hеврофармакологични проучвания на новосинтезирани сулфанил хидразони и мелатонинови производни с холинестеразна инхибиторна активност при модели на болест на Алцхаймер и мелатонинов дефицит ". Координатор ИНБ-БАН: проф.д-р ЯНа Чекаларова, ИНБ-БАН, финансиране ФНИ.Научна тематика Състав Методи Проекти

Публикации

  ПЕРИОД (2021-2023)
 • Tchekalarova J.*, Stoyanova T, Angelova V, Tzoneva R, Andreeva-Gateva P., The anticonvulsant effect of a novel indole-related compound in the kainate-induced status epilepticus in mice: the role of an antioxidant and anti-inflammatory mechanism, Neurochemical Research, (2021). DOI: 10.1007/s11064-021-03447-2 IF = 3.858 Q1
 • Atanasova D, Lazarov N, Stoyanov DS, Spassov RH, Tonchev AB, Tchekalarova J.* Reduced neuroinflammation and enhanced neurogenesis following chronic agomelatine treatment in rats undergoing chronic constant light. Neuropharmacology. 2021 Jul 15:108706. doi: 10.1016/j.neuropharm.2021.108706. IF = 5.25 Q1
 • Tzoneva, R.; Georgieva, I.; Ivanova, N.; Uzunova, V.; Nenchovska, Z.; Apostolova, S.; Stoyanova, T.; Tchekalarova, J. The role of melatonin on behavioral changes and concomitant oxidative stress in icvAβ1‐42 rat model with pinealectomy. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12763. https://doi.org/10.3390/ ijms22231276. IF = 5.924 Q1
 • Ilieva K, Atanasova M, Atanasova D, Kortenska L, Tchekalarova J*. Chronic agomelatine treatment alleviates icvAβ-induced anxiety and depressive-like behavior through affecting Aβ metabolism in the hippocampus in a rat model of Alzheimer's disease. Physiol Behav. (2021):113525. doi: 10.1016/j.physbeh.2021.113525. IF = 3.244 Q1
 • Ivanova, N., Nenchovska, Z., Atanasova, M., Tchekalarova, J.* Chronic Piromelatine Treatment Alleviates Anxiety, Depressive Responses and Abnormal Hypothalamic–Pituitary–Adrenal Axis Activity in Prenatally Stressed Male and Female Rats. Cell Mol Neurobiol (2021). https://doi.org/10.1007/s10571-021-01100-8 IF = 3.644 Q1
 • Shishmanova-Doseva, M.; Atanasova, D.; Uzunova, Y.; Yoanidu, L.; Peychev, L.; Marinov, P.; Tchekalarova, J.* Effects of Lacosamide Treatment on Epileptogenesis, Neuronal Damage Comorbidities in a Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 4667. https:// doi.org/10.3390/ijms22094667 IF = 4.556 CJR = 1. 317 Q1
 • Petar Todorov, Stela Georgieva, Petia Peneva, Jana Tchekalarova,* Spectral and electrochemical solvatochromic investigations of newly synthesized peptide-based chemosensor bearing azobenzene side chain bio photoswitch. Dyes and Pigments, 191, 2021, 109348, https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2021.109348. IF = 4.613 Q1
 • Tchekalarova J*, Atanasova D, Lazarov N, Chapter 13 - The role of inflammatory signaling in comorbid depression and epilepsy, Editor(s): Colin R. Martin, Lan-Anh Hunter, Vinood B. Patel, Victor R. Preedy, Rajkumar Rajendram, The Neuroscience of Depression, Academic Press, 2021, Pages 127-137, ISBN 9780128179352, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817935-2.00041-6. 2021
 • Shishmanova-Doseva, M.; Peychev, L.; Yoanidu, L.; Uzunova, Y.; Atanasova, M.; Georgieva, K.; Tchekalarova, J.* Anticonvulsant Effects of Topiramate and Lacosamide on Pilocarpine-Induced Status Epilepticus in Rats: A Role of Reactive Oxygen Species and Inflammation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 2264. https://doi.org/10.3390/ijms22052264 IF = 4.556 Q1
 • Berkov S, Pechlivanova D, Denev R, Nikolova M, Georgieva L, Sidjimova B, Bakalov D, Tafradjiiska R, Stoynev A, Momekov G, Bastida J, GC-MS analysis of Amaryllidaceae and Scletium-type alkaloids in bioactive fractions from Narcissus cv. Hawera, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2021, 35 (14), e9116 IF =2.419 Q2
 • Assenov B, Pechlivanova D, Dzhambazova E, Peneva P, Todorov P, Antinociceptive Effects of VV-Hemorphin-5 Peptide Analogues Containing Amino Phosphonate Moiety in Mouse Formalin Model of Pain. Protein and Peptide Letters 2021, 28 (4), 442-449 IF = 1.89 Q3
 • Yakimova, B., Mateeva, P., Kardaleva, P., Stoineva, I., Todorova, P., Zamfirova, R., Yanev, S. In Vitro And Ex Vivo Studies On Angiotensin-I Converting Enzyme (ACE) Inhibitory Activity Of Short Synthetic Peptides. Volume 69, 2, Romanian Society for Pharmaceutical Sciences, 2021, ISSN:0014-8237, DOI:https://doi.org/10.31925/farmacia.2021.2.16, 307-313. JCR-IF (Web of Science):1.433
 • Georgiev A., Kaneva M., Shikova L., Antonova M. Experimental estimation and comparison of viscoelastic characteristics of rat aorta in vitro. Series on Biomechanics. Series on Biomechanics, Vol. 36 No.1 (2022), 86-97 DOI: 10.7546/SB.12.20222022, SJR 0.2 Q4
 • Tchekalarova J., Stoyanova T, Angelova V, Tzoneva R, Andreeva-Gateva P., The anticonvulsant effect of a novel indole-related compound in the kainate-induced status epilepticus in mice: the role of an antioxidant and anti-inflammatory mechanism, Neurochemical Research, (2022). Feb;47(2):327-334 DOI: 10.1007/s11064-021-03447-2 Q1
 • Petar Todorov, Petia Peneva, Stela Georgieva, Jana Tchekalarova, Miroslav Rangelov, Nadezhda Todorova. Synthesis and characterization of new 5,5’-dimethyl- and 5,5’- diphenylhydantoin-conjugated hemorphin derivatives designed as potential anticonvulsant agents. New J. Chem., 2022, DOI: 10.1039/d1nj05235g. IF = 3.591 Q1
 • Petar Todorov, Stela Georgieva, Petia Peneva, Jana Tchekalarova. Investigation of the structure–activity relationship in a series of new LVV- and VV-hemorphin-7 analogues designed as potential anticonvulsant agents. Amino Acids 2022 DOI 10.1007/s00726-021-03112-6 IF = 3.520 Q1
 • Tchekalarova, J.; Nenchovska, Z.; Kortenska, L.; Uzunova, V.; Georgieva, I.; Tzoneva, R. Impact of Melatonin Deficit on Emotional Status and Oxidative Stress-Induced Changes in Sphingomyelin and Cholesterol Level in Young Adult, Mature, and Aged Rats. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 2809. https://doi.org/10.3390/ ijms23052809 IF = 5.924 Q1
 • Tchekalarova J, Hrischev P, Ivanova P, Boyadjiev N, Georgieva K. Metabolic footprint in young, middle-aged and elderly rats with melatonin deficit. Physiol Behav. 2022 Jun 1;250:113786. doi: 10.1016/j.physbeh.2022.113786. IF = 3.244 Q1
 • Tchekalarova, J.; Kortenska, L.; Marinov, P.; Ivanova, N. Sex-Dependent Effects of Piromelatine Treatment on Sleep-Wake Cycle and Sleep Structure of Prenatally Stressed Rats. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 10349. https://doi.org/10.3390/ ijms231810349 IF = 6. 208 Q1
 • Todorov, P.; Georgieva, S.; Tchekalarova, J.; Subaer, S.; Peneva, P.; Hartati, H. Synthesis, Characterization and Biological Investigation of New N-Modified Spinorphin Analogs. Pharmaceuticals 2022, 15, 1251. https://doi.org/10.3390/ph1510125 IF = 5.215 Q1
 • Shishmanova-Doseva, M.; Georgieva, K.; Uzunova, Y.; Ioanidu, L.; Atanasova, M.; Nenchovska, Z.; Tchekalarova, J. Pre- and Post-Endurance Training Mitigates the Rat Pilocarpine-Induced Status Epilepticus and Epileptogenesis Associated Deleterious Consequences. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 13188. https://doi.org/10.3390/ ijms232113188 IF = 6. 208 Q1
 • Todorov, P.; Georgieva, S.; Tchekalarova, J. Recent Synthesis, Characterization, and Pharmacological Evaluation of Multifunctional Hemorphins Containing Non‐Natural Amino Acids with Potential Biological Importance. Pharmaceuticals 2022, 15, 1425. https://doi.org/10.3390/ph15111425 IF = 5.215 Q1
 • Tchekalarova, J.; Tzoneva, R. Significance of Antioxidants on Aging and Neurodegeneration. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 13957. https://doi.org/10.3390/ijms232213957 IF = 6. 208 Q1
 • Michaela Shishmanova-Doseva, Dimitrinka Atanasova, Lyubka Ioanidu, Yordanka Uzunova, Milena Atanasova, Lyudmil Peychev, Jana Tchekalarova, The anticonvulsant effect of chronic treatment with topiramate after pilocarpine-induced status epilepticus is accompanied by a suppression of comorbid behavioral impairments and robust neuroprotection in limbic regions in rats, Epilepsy & Behavior, 134, 2022, 108802, https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2022.108802. IF = 3.337 SJR 0.88 Q2
 • Ljubica Mihailova, Jana Tchekalarova, Dushko Shalabalija, Nikola Geskovski, Veronika Gjorgievska, Gjoshe Stefkov, Paoleta Krasteva, Maja Crcarevska, Marija Dodov. Lipid nano-carriers loaded with Cannabis sativa extract for epilepsy treatment – in vitro characterization and in vivo efficacy studies. J Pharm Sci. 2022 Sep 19:S0022-3549(22)00417-8. doi: 10.1016/j.xphs.2022.09.01 IF = 3.784 Q2
 • Natasha Ivanova, Zlatina Nenchovska, Milena Atanasova, Rumyana Mitreva, Tzveta Stoynova, Lidia Kortenska, Jana Tchekalarova. SEX-DEPENDENT DIFFERENCES OF EMOTIONAL STATUS IN A RAT MODEL OF PRENATAL STRESS. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences. 75, No 7, 2022; 7-17 IF = 0.378 Q3
 • Zlatina Nenchovska, Milena Atanasova, Natasha Ivanova, Rumyana Mitreva, Jana Tchekalarova. EMOTIONAL DISTURBANCE IN TWO MODELS OF MELATONIN DEFICIENCY: A COMPARATIVE STUDY. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences 75, No 1, 2022 IF = 0.378 Q3
 • D. Krushovlieva, S. Georgiev, P. Ivanova, Z. Petkova, T. Stoyanova, J. Tchekalarova Age-Dependent Differences in Behavioral Responses: the Impact of Hsp70 and Hsp90 in the Frontal Cortex. Acta Morphologica Et Anthropologica, 29(3-4), 49-52. doi:10.7546/AMA.29.3-4.2022.08
 • Darina Barbutska, Aneliya Petrova, Yvetta Koeva, Katerina Georgieva, Yana Tchekalarova, Georgi Nanov. Testicular Steroidogenesis after Pinealectomy - the Role of BDNF Signaling System. Acta Morphologica et Anthropologica, 29 (3-4) 2022
 • Ivanova, N.; Atanasova, M.; Nenchovska, Z.; Tchekalarova, J. Sex-Dependent Effect of Chronic Piromelatine Treatment on Prenatal Stress-Induced Memory Deficits in Rats. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 1271. https://doi.org/10.3390/ ijms24021271 IF = 6. 208 Q1
 • Tchekalarova, J.; Tzoneva, R. Oxidative Stress and Aging as Risk Factors for Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease: The Role of the Antioxidant Melatonin. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 3022. https://doi.org/10.3390/ijms24033022 IF = 6. 208 Q1
 • Jana Tchekalarova, Desislava Krushovlieva, Petya Ivanova, Lidia Kortenska, Spontaneously hypertensive rats vs. Wistar Kyoto and Wistar rats: An assessment of anxiety, motor activity, memory performance, and seizure susceptibility, Physiology & Behavior, 269, 2023, 114268, ISSN 0031-9384, https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2023.114268. Q2 IF = 3.742